Huisregels

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE

AUTO HOBBY CLUB KPN UTRECHT

Artikel I
Het doel van de Auto Hobby Club KPN Utrecht (AHC) is de leden in de gelegenheid te stellen reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan de hen toebehorende motorvoertuigen te verrichten, alsmede het bieden van geestelijke en lichamelijke ontspanning door het organiseren van evenementen, door en voor de leden, op sportief, cultureel en informatief gebied.
Bij deelname aan evenementen onder de naam van de vereniging dient het bestuur vooraf op de hoogte gesteld te worden door de betreffende leden.

Artikel II
Het is verboden voertuigen in de verenigingsruimte te repareren of te onderhouden met het oogmerk deze te verhandelen.

Artikel III
Wat betreft de jaarlijkse bijdrage worden op grond van artikel 4 van de statuten de volgende categorieën leden onderscheiden:
A. leden die met één motorvoertuig aanspraak op toegang tot de garageruimte wensen;  de contributie hiervoor bedraagt € 45,-  per jaar;
B. leden die met meerdere motorvoertuigen aanspraak op toegang tot de garageruimte wensen; de contributie hiervoor bedraagt € 45,- per jaar per motorvoertuig.
Bij toetreding dient een lid, ongeacht de categorie tot welke dit lid gaat behoren, een entreegeld van € 2,50 te betalen.                                                 Een lid betaalt daarnaast € 4,= club en toegangspas van de garageruimte.

Artikel IV
Aanmelding dient plaats te vinden door het volledig invullen en ondertekenen van de door een bestuurslid, commissielid of garagemedewerker verstrekte formulieren. Na betaling van entree- en sleutelgeld ontvangen de leden een lidmaatschapskaart en een sleutel van de garageruimte.
Betaling van de contributie dient plaats te vinden per automatische bank – afschrijving , of contant per jaar. Voor het resterende gedeelte van het kwartaal tot aan het welk de automatische afschrijving aanvangt moet eveneens contant betaald worden. Nieuwe leden dienen de contributie per jaar vooruit contant of per automatische afschrijving te voldoen.

Artikel V

Behoudens door het bestuur toegelaten uitzonderingen bestaat aanspraak op toegang met motorvoertuigen tot de garageruimte slechts voor leden. Op een motorvoertuig dat zich in de garage bevindt dient door het lid, waarvan het voertuig is, op een duidelijke zichtbare plaats in of aan het voertuig de geldige lidmaatschapskaart te zijn aangebracht. Het op de lidmaatschapskaart vermelde kenteken dient door het lid, waarvan het voertuig is, op een duidelijke zichtbare plaats in of aan het voertuig de geldige lidmaatschapskaart te zijn aangebracht. Het op de lidmaatschapskaart vermelde kenteken dient te allen tijde overeen te komen met het kenteken van het voertuig dat in de garage wordt aangetroffen. Het voertuig moet te naam gesteld zijn van het lid; indien een ander motorvoertuig wordt aangeschaft, is het verplicht de lidmaatschapskaart onder opgaaf van het nieuwe kenteken op te sturen naar het op de kaart vermelde adres.

Artikel VI

De voorzitter is belast met de algemene leiding van de vereniging.
Hij is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken.
Hij is de woordvoerder van de vereniging. Hij leidt de vergaderingen.
Bij ontstentenis wordt hij vervangen door de secretaris.
De secretaris is belast met alle administratieve taken, behalve die aangaande financiële. Hij is de eerstaangewezen persoon voor het verzorgen van de notulen van bestuur- en ledenvergaderingen, maakt het jaarverslag van de vereniging en verricht verder alle administratie welke voor de vereniging bevorderlijk is.
De penningmeester zorgt voor het innen van de contributie en donaties, verricht betalingen (bij bijdrage boven € 2.000,00 met een tweede handtekening van een ander dagelijks bestuurslid), verzorgt het financiële gedeelte van evenementen, activiteiten etc.
Hij zorgt voor een overzichtelijke boekhouding van één en ander. Hij stelt een financieel jaarverslag samen op een zodanige wijze dat aan de jaarvergadering een duidelijk beeld verschaft wordt van de financiële toestand van de vereniging.
Hij dient op de jaarvergadering de begroting voor het volgende jaar in.

Artikel VII
Bij schriftelijke stemmingen zijn van onwaarde:
a. blanco stembriefjes
b. stembriefjes die een persoon niet duidelijk aanwijzen
c. stembriefjes die meer namen bevatten dan het te verkiezen aantal personen
d. stembriefjes die namen bevatten van personen die niet verkiesbaar zijn
e. ondertekende stembriefjes
Stemmen die van onwaarde zijn, worden als niet uitgebracht beschouwd.

Artikel VIII

De in artikel 13 lid 4 van de statuten genoemde commissie (kascontrolecommissie) deelt een voornemen tot het controleren van de kas met bijbehorende bescheiden tenminste drie dagen van te voren aan de penningmeester mede. Tussentijdse opmerkingen worden schriftelijk door de commissie aan de overige bestuursleden medegedeeld.

Artikel IX
Het dagelijks bestuur heeft het recht een lid de toegang tot de verenigingsruimte alsmede de gebruikmaking van andere faciliteiten te ontzeggen in geval van:
a. contributieschuld van meer dan 3 maanden
b. wangedrag ten opzichte van de vereniging, onder meer bestaande uit het zich misdragen ten opzichte van andere leden , het opzettelijk beschadigen van goede¬ren in de verenigingsruimte dan wel het niet opvolgen van aanwijzingen van bestuursleden,  commissieleden of garagemedewerkers
c. handelen in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging.
Deze ontzegging wordt schriftelijk medegedeeld, en duurt gedurende de daarbij bepaalde termijn of tot het bestuur een besluit over ontzegging uit of opzegging van het lidmaat¬schap heeft genomen, doch duurt niet langer dan tot de eerstvolgende algemene vergadering, welke alsdan het besluit neemt.
De ontzegging als hier beschreven onderscheidt zich van de schorsing volgende op een opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging of een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap; in het geval van schorsing verliest een lid al zijn lidmaatschapsrechten, behoudens het bepaalde in artikel XI.

Artikel X
Een door een bestuurslid, commissielid of garagemedewerker gegeven aanwijzing dient te worden opgevolgd. Zij kunnen de leden die daartoe aanleiding geven de toegang tot de verenigingsruimte voorlopig ontzeggen. Binnen één maand na de ontzegging neemt het dagelijks bestuur een beslissing over ontzegging gedurende langere tijd. Zie artikel 5.8

Artikel XI

Indien een geschorst lid op grond van artikel 5 van de statuten beroep instelt op de algemene vergadering, is hij bevoegd de algemene vergadering waarin op het beroep beslist wordt tijdens de behandeling van het beroep bij te wonen en dan het woord te voeren. Hij heeft echter geen stemrecht.

Artikel XII
In de garageruimte bevinden zich hefbruggen, bestemd voor reparaties aan het motorvoertuig; overige werkzaamheden dienen in de daarvoor bestemde ruimte te geschieden.
De volgende werkzaamheden mogen niet in de garageruimte worden uitgevoerd:
a. lassen (tenzij men met tenminste twee personen werkzaam is onder toezicht van een  bestuurslid of garagemedewerker, en naar hun oordeel voldoende vakbekwaam is). Er een brandblusser op maximaal 2 m afstand van het voertuig bevind.
b. werken met open vuur
c. schoonblazen van remtrommels
d. verspuiten van verf met de compressor.

Artikel XIII
In principe mag men geen motorvoertuigen in de garage stallen. In uiterste noodzaak kan men echter het voertuig een nacht in de garageruimte laten staan, echter niet op de hefbrug.(accuklemmen loskoppelen)
In voorkomende gevallen dient men zich te wenden tot een bestuurslid of een garagemedewerker. De namen en telefoonnummers hiervan staan vermeld op een bord in de verenigingsruimte.

Artikel XIV

Met uitzondering van door de leden meegebracht gereedschap is alle gereedschap dat in de garageruimte aanwezig is eigendom van de vereniging; het mag door de leden alleen in de garageruimte gebruikt worden. Men is verantwoordelijk voor het gereedschap. Indien men het gereedschap defect dan wel niet volledig retour geeft zal men de huidige nieuwwaarde aan de vereniging verschuldigd zijn.

Artikel XV

De meest gangbare onderdelen zijn tegen korting in de garage verkrijgbaar of kunnen besteld worden. Tevens is olie en de garageruimte verkrijgbaar. Bij toetreding van de garageruimte dient men de lidmaatschapskaart in te leveren bij de garagemedewerker. Men dient ter alle tijden het lidmaatschapskaart te tonen aan de garage, commissie of bestuurslid op diens verzoek.

Artikel XVI

In de garageruimte bevinden zich vaten die uitsluitend voor antivries, remolie of andere vloeistoffen af te laten vloeien. Het is niet toegestaan deze te mixen of deze in de normale afvoer te deponeren.

Artikel XVII

Men dient maatregelen te treffen om onnodige vervuiling van de garageruimte zoveel mogelijk te voorkomen. Bij het verlaten van de garag ruimte dient men de plek waarop gewerkt is opgeruimd en schoongemaakt te hebben. Het achterlaten van accu’s of banden in en om de garageruimte is niet toegestaan. Overig afval en schroot dienst men gedeponeerd te hebben op de daartoe bestemde plaatsen.
Tenslotte dient men zich er van te overtuigen dat er geen gereedschap meer rondslingert, dat de verlichting is uitgeschakeld en dat de deur gesloten is.

Artikel XVIII
Bij beëindiging van het lidmaatschap dient de toegangspas te worden ingeleverd bij de penningmeester. Indien hieraan binnen één maand na het einde van het lidmaatschap niet wordt voldaan, wordt een boete verbeurd van € 50,=
•    Wat als ze dan alsnog melden dat hij verloren is?
Bij verlies van de toegangspas dient men hiervan onmiddellijk melding te maken bij een bestuurslid.

Artikel XIX
Behoudens bestuursleden en de door hen aangewezen personen bestaat slechts recht op toegang tot de garageruimte gedurende de navolgende dagen en tijden:
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 22.00 uur
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur
Overigens is de garage gesloten op algemeen erkende feestdagen en op dagen welke het bestuur tot sluitingsdagen verklaart. Indien een lid door aanwezigheid op tijden en/of dagen dat de garage gesloten is de alarminstallatie activeert, en dit tot gevolg heeft dat het bestuur en/of een of meerdere andere personen/instanties worden gealarmeerd, zal het lid gehouden zijn het bestuur onverwijld € 125.00 onkostenvergoeding te betalen alsmede de door gealarmeerde instanties in rekening gebrachte kosten aan het bestuur te voldoen.

Artikel XX
Ieder lid ontvangt zo spoedig mogelijk na toetreding een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering, bijeen te Utrecht op 12-01-2007.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE

AUTO HOBBY CLUB PostNL UTRECHT


Artikel I

Het doel van de Auto Hobby Club PostNL Utrecht (AHC) is de leden in de gelegenheid te stellen reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan de hen toebehorende motorvoer¬tuigen te verrichten, alsmede het bieden van geestelijke en lichamelijke ontspanning door het organiseren van evenementen, door en voor de leden, op sportief, cultureel en informatief gebied.
Bij deelname aan evenementen onder de naam van de vereniging dient het bestuur vooraf op de hoogte gesteld te worden door de betreffende leden.

Artikel II

Het is verboden voertuigen in de verenigingsruimte te repareren of te onderhouden met het oogmerk deze te verhandelen.

Artikel III
Wat betreft de jaarlijkse bijdrage worden op grond van artikel 4 van de statuten de volgende categorieën leden onderscheiden:
A. leden die met één motorvoertuig aanspraak op toegang tot de garageruimte wensen;  de contributie hiervoor bedraagt € 45  per jaar;
B. leden die met meerdere motorvoertuigen aanspraak op toegang tot de garageruimte wensen; de contributie hiervoor bedraagt € 45 per jaar per motorvoertuig.
Bij toetreding dient een lid, ongeacht de categorie tot welke dit lid gaat behoren, een entreegeld van € 2,50 te betalen. Een lid betaalt daarnaast € 4,= club en  toegangspas van de garageruimte.

Artikel IV
Aanmelding dient plaats te vinden door het volledig invullen en ondertekenen van de door een bestuurslid, commissielid of garagemedewerker verstrekte formulieren. Na betaling van entree- en sleutelgeld ontvangen de leden een lidmaatschapskaart en een sleutel van de garageruimte.
Betaling van de contributie dient plaats te vinden per automatische giro – afschrijving per kwartaal, of contant per jaar. Voor het resterende gedeelte van het kwartaal tot aan hetwelk de automatische afschrijving aanvangt moet eveneens contant betaald worden. Nieuwe leden dienen de contributie per jaar vooruit contant of per automatische afschrijving te voldoen.

Artikel V

Behoudens door het bestuur toegelaten uitzonderingen bestaat aanspraak op toegang met motorvoertuigen tot de garageruimte slechts voor leden. Op een motorvoertuig dat zich in de garage bevindt dient door het lid, waarvan het voertuig is, op een duidelijke zichtbare plaats in of aan het voertuig de geldige lidmaatschapskaart te zijn aangebracht. Het op de lidmaatschapskaart vermelde kenteken dient door het lid, waarvan het voertuig is, op een duidelijke zichtbare plaats in of aan het voertuig de geldige lidmaatschapskaart te zijn aangebracht. Het op de lidmaatschapskaart vermelde kenteken dient te allen tijde overeen te komen met het kenteken van het voertuig dat in de garage wordt aangetroffen. Het voertuig moet te naam gesteld zijn van het lid; indien een ander motorvoertuig wordt aangeschaft, is het verplicht de lidmaatschapskaart onder opgaaf van het nieuwe kenteken op te sturen naar het op de kaart vermelde adres.

Artikel VI
De voorzitter is belast met de algemene leiding van de vereniging.
Hij is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken.
Hij is de woordvoerder van de vereniging. Hij leidt de vergaderingen.
Bij ontstentenis wordt hij vervangen door de secretaris.
De secretaris is belast met alle administratieve taken, behalve die aangaande financiële. Hij is de eerstaangewezen persoon voor het verzorgen van de notulen van bestuur- en ledenvergaderingen, maakt het jaarverslag van de vereniging en verricht verder alle administratie welke voor de vereniging bevorderlijk is.
De penningmeester zorgt voor het innen van de contributie en donaties, verricht betalingen (bij bijdrage boven € 2000,00 met een tweede handtekening van een ander dagelijks bestuurslid), verzorgt het financiële gedeelte van evenementen, activiteiten etc.
Hij zorgt voor een overzichtelijke boekhouding van een en ander. Hij stelt een financieel jaarverslag samen op een zodanige wijze dat aan de jaarvergadering een duidelijk beeld verschaft wordt van de financiële toestand van de vereniging.
Hij dient op de jaarvergadering de begroting voor het volgende jaar in.

Artikel VII

Bij schriftelijke stemmingen zijn van onwaarde:
a. blanco stembriefjes
b. stembriefjes die een persoon niet duidelijk aanwijzen
c. stembriefjes die meer namen bevatten dan het te verkiezen aantal personen
d. stembriefjes die namen bevatten van personen die niet verkiesbaar zijn
e. ondertekende stembriefjes
Stemmen die van onwaarde zijn, worden als niet uitgebracht beschouwd.

Artikel VIII

De in artikel 13 lid 4 van de statuten genoemde commissie (kascontrolecommissie) deelt een voornemen tot het controleren van de kas met bijbehorende bescheiden tenminste drie dagen van te voren aan de penningmeester mede. Tussentijdse opmerkingen worden schriftelijk door de commissie aan de overige bestuursleden medegedeeld.

Artikel IX

Het dagelijks bestuur heeft het recht een lid de toegang tot de verenigingsruimte alsmede de gebruikmaking van andere faciliteiten te ontzeggen in geval van:
a. contributieschuld van meer dan 3 maanden
b. wangedrag ten opzichte van de vereniging, onder meer bestaande uit het zich                misdragen ten opzichte van andere leden , het opzettelijk beschadigen van goede¬ren in de verenigingsruimte dan wel het niet opvolgen van aanwijzingen van bestuursleden,  commissieleden of garagemedewerkers
c. handelen in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging.
Deze ontzegging wordt schriftelijk medegedeeld, en duurt gedurende de daarbij bepaalde termijn of tot het bestuur een besluit over ontzegging uit of opzegging van het lidmaat¬schap heeft genomen, doch duurt niet langer dan tot de eerstvolgende algemene vergadering, welke alsdan het besluit neemt.
De ontzegging als hier beschreven onderscheidt zich van de schorsing volgende op een opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging of een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap; in het geval van schorsing verliest een lid al zijn lidmaatschapsrechten, behoudens het bepaalde in artikel XI.

Artikel X

Een door een bestuurslid, commissielid of garagemedewerker gegeven aanwijzing dient te worden opgevolgd. Zij kunnen de leden die daartoe aanleiding geven de toegang tot de verenigingsruimte voorlopig ontzeggen. Binnen één maand na de ontzegging neemt het dagelijks bestuur een beslissing over ontzegging gedurende langere tijd. Zie artikel 5.8

Artikel XI

Indien een geschorst lid op grond van artikel 5 van de statuten beroep instelt op de algemene vergadering, is hij bevoegd de algemene vergadering waarin op het beroep beslist wordt tijdens de behandeling van het beroep bij te wonen en dan het woord te voeren. Hij heeft echter geen stemrecht.

Artikel XII

In de garageruimte bevinden zich hefbruggen, bestemd voor reparaties aan het motorvoertuig; overige werkzaamheden dienen in de daarvoor bestemde ruimte te geschieden.
De volgende werkzaamheden mogen niet in de garageruimte worden uitgevoerd:
a. lassen (tenzij men met tenminste twee personen werkzaam is onder toezicht van een  bestuurslid of garagemedewerker, en naar hun oordeel voldoende vakbekwaam is). Er een brandblusser op maximaal 2 m afstand van het voertuig bevind.
b. werken met open vuur
c. schoonblazen van remtrommels
d. verspuiten van verf met de compressor.

Artikel XIII

In principe mag men geen motorvoertuigen in de garage stallen. In uiterste noodzaak kan men echter het voertuig een nacht in de garageruimte laten staan, echter niet op de hefbrug.(accuklemmen loskoppelen)
In voorkomende gevallen dient men zich te wenden tot een bestuurslid of een garagemedewerker. De namen en telefoonnummers hiervan staan vermeld op een bord in de verenigingsruimte.

Artikel XIV

Met uitzondering van door de leden meegebracht gereedschap is alle gereedschap dat in de garageruimte aanwezig is eigendom van de vereniging; het mag door de leden alleen in de garageruimte gebruikt worden. Men is verantwoordelijk voor het gereedschap. Indien men het gereedschap defect dan wel niet volledig retour geeft zal men de huidige nieuwwaarde aan de vereniging verschuldigd zijn.

Artikel XV
De meest gangbare onderdelen zijn tegen korting in de garage verkrijgbaar of kunnen besteld worden. Tevens is olie en de garageruimte verkrijgbaar. Bij toetreding van de garageruimte dient men de lidmaatschapskaart in te leveren bij de garagemedewerker. Men dient ter alle tijden het lidmaatschapskaart te tonen aan de garage, commissie of bestuurslid op diens verzoek.

Artikel XVI

In de garageruimte bevinden zich vaten die uitsluitend voor antivries, remolie of andere vloeistoffen af te laten vloeien. Het is niet toegestaan deze te mixen of deze in de normale afvoer te deponeren.

Artikel XVII
Men dient maatregelen te treffen om onnodige vervuiling van de garageruimte zoveel mogelijk te voorkomen. Bij het verlaten van de garag ruimte dient men de plek waarop gewerkt is opgeruimd en schoongemaakt te hebben. Het achterlaten van accu’s of banden in en om de garageruimte is niet toegestaan. Overig afval en schroot dienst men gedeponeerd te hebben op de daartoe bestemde plaatsen.
Tenslotte dient men zich er van te overtuigen dat er geen gereedschap meer rondslingert, dat de verlichting is uitgeschakeld en dat de deur gesloten is.

Artikel XVIII

Bij beëindiging van het lidmaatschap dient de toegangspas te worden ingeleverd bij de penningmeester. Indien hieraan binnen één maand na het einde van het lidmaatschap niet wordt voldaan, wordt een boete verbeurd van € 50,=
•    Wat als ze dan alsnog melden dat hij verloren is?
Bij verlies van de toegangspas dient men hiervan onmiddellijk melding te maken bij een bestuurslid.

Artikel XIX

Behoudens bestuursleden en de door hen aangewezen personen bestaat slechts recht op toegang tot de garageruimte gedurende de navolgende dagen en tijden:
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 22.00 uur
zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur
Overigens is de garage gesloten op algemeen erkende feestdagen en op dagen welke het bestuur tot sluitingsdagen verklaart. Indien een lid door aanwezigheid op tijden en/of dagen dat de garage gesloten is de alarminstallatie activeert, en dit tot gevolg heeft dat het bestuur en/of een of meerdere andere personen/instanties worden gealarmeerd, zal het lid gehouden zijn het bestuur onverwijld € 125.00 onkostenvergoeding te betalen alsmede de door gealarmeerde instanties in rekening gebrachte kosten aan het bestuur te voldoen.

Artikel XX

Ieder lid ontvangt zo spoedig mogelijk na toetreding een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering, bijeen te Utrecht op 12-01-2007.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE AUTO HOBBY CLUB  UTRECHT VOOR AANGESLOTENEN


Artikel I

Het doel van de Auto Hobby Club PostNLl/KPN Utrecht (AHC) is de leden in de gelegenheid te stellen reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan de hen toebehorende motorvoer¬tuigen te verrichten, alsmede het bieden van geestelijke en lichamelijke ontspanning door het organiseren van evenementen, door en voor de leden, op sportief, cultureel en informatief gebied.
Bij deelname aan evenementen onder de naam van de vereniging dient het bestuur vooraf op de hoogte gesteld te worden door de betreffende leden.

Artikel II

Het is verboden voertuigen in de verenigingsruimte te repareren of te onderhouden met het oogmerk deze te verhandelen.

Artikel III

Wat betreft de jaarlijkse bijdrage worden op grond van artikel 4 van de statuten de volgende categorieën leden onderscheiden:
A. leden die met één motorvoertuig aanspraak op toegang tot de garageruimte wensen;  de contributie hiervoor bedraagt € 45  per jaar;
Bij toetreding dient een lid, ongeacht de categorie tot welke dit lid gaat behoren, een entreegeld van € 2,50 te betalen. Een lid betaalt daarnaast € 4,= club en toegangspas van de garageruimte.

Artikel IV
Aanmelding dient plaats te vinden door het volledig invullen en ondertekenen van de door een bestuurslid, commissielid of garagemedewerker verstrekte formulieren. Na betaling van entree- en sleutelgeld ontvangen de leden een lidmaatschapskaart en een sleutel van de garageruimte.
Betaling van de contributie dient plaats te vinden per automatische giro – afschrijving per kwartaal, of contant per jaar. Voor het resterende gedeelte van het kwartaal tot aan hetwelk de automatische afschrijving aanvangt moet eveneens contant betaald worden. Nieuwe leden dienen de contributie per jaar vooruit contant of per automatische afschrijving te voldoen.

Artikel V

Behoudens door het bestuur toegelaten uitzonderingen bestaat aanspraak op toegang met motorvoertuigen tot de garageruimte slechts voor leden. Op een motorvoertuig dat zich in de garage bevindt dient door het lid, waarvan het voertuig is, op een duidelijke zichtbare plaats in of aan het voertuig de geldige lidmaatschapskaart te zijn aangebracht. Het op de lidmaatschapskaart vermelde kenteken dient door het lid, waarvan het voertuig is, op een duidelijke zichtbare plaats in of aan het voertuig de geldige lidmaat¬schapskaart te zijn aangebracht. Het op de lidmaatschapskaart vermelde kenteken dient te allen tijde overeen te komen met het kenteken van het voertuig dat in de garage wordt aangetroffen. Het voertuig moet te naam gesteld zijn van het lid; indien een ander motorvoertuig wordt aangeschaft, is het verplicht de lidmaatschapskaart onder opgaaf van het nieuwe kenteken op te sturen naar het op de kaart vermelde adres.

Artikel VI
De voorzitter is belast met de algemene leiding van de vereniging.
Hij is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken.
Hij is de woordvoerder van de vereniging. Hij leidt de vergaderingen.
Bij ontstentenis wordt hij vervangen door de secretaris.
De secretaris is belast met alle administratieve taken, behalve die aangaande financiële. Hij is de eerstaangewezen persoon voor het verzorgen van de notulen van bestuur- en ledenvergaderingen, maakt het jaarverslag van de vereniging en verricht verder alle administratie welke voor de vereniging bevorderlijk is.
De penningmeester zorgt voor het innen van de contributie en donaties, verricht betalingen (bij bijdrage boven € 2000,00 met een tweede handtekening van een ander dagelijks bestuurslid), verzorgt het financiële gedeelte van evenementen, activiteiten etc.
Hij zorgt voor een overzichtelijke boekhouding van een en ander. Hij stelt een financieel jaarverslag samen op een zodanige wijze dat aan de jaarvergadering een duidelijk beeld verschaft wordt van de financiële toestand van de vereniging.
Hij dient op de jaarvergadering de begroting voor het volgende jaar in.

Artikel VII
Bij schriftelijke stemmingen zijn van onwaarde:
a. blanco stembriefjes
b. stembriefjes die een persoon niet duidelijk aanwijzen
c. stembriefjes die meer namen bevatten dan het te verkiezen aantal personen
d. stembriefjes die namen bevatten van personen die niet verkiesbaar zijn
e. ondertekende stembriefjes
Stemmen die van onwaarde zijn, worden als niet uitgebracht beschouwd.

Artikel VIII

De in artikel 13 lid 4 van de statuten genoemde commissie (kascontrolecommissie) deelt een voornemen tot het controleren van de kas met bijbehorende bescheiden tenminste drie dagen van te voren aan de penningmeester mede. Tussentijdse opmerkingen worden schriftelijk door de commissie aan de overige bestuursleden medegedeeld.

Artikel IX

Het dagelijks bestuur heeft het recht een lid de toegang tot de verenigingsruimte alsmede de gebruikmaking van andere faciliteiten te ontzeggen in geval van:
a. contributieschuld van meer dan 3 maanden
b. wangedrag ten opzichte van de vereniging, onder meer bestaande uit het zich misdragen ten opzichte van andere leden , het opzettelijk beschadigen van goede¬ren in de verenigingsruimte dan wel het niet opvolgen van aanwijzingen van bestuursleden,  commissieleden of garagemedewerkers
c. handelen in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging.
Deze ontzegging wordt schriftelijk medegedeeld, en duurt gedurende de daarbij bepaalde termijn of tot het bestuur een besluit over ontzegging uit of opzegging van het lidmaat¬schap heeft genomen, doch duurt niet langer dan tot de eerstvolgende algemene vergadering, welke alsdan het besluit neemt.
De ontzegging als hier beschreven onderscheidt zich van de schorsing volgende op een opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging of een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap; in het geval van schorsing verliest een al zijn lidmaatschapsrechten, behoudens het bepaalde in artikel XI.

Artikel X

Een door een bestuurslid, commissielid of garagemedewerker gegeven aanwijzing dient te worden opgevolgd. Zij kunnen de leden die daartoe aanleiding geven de toegang tot de verenigingsruimte voorlopig ontzeggen. Binnen één maand na de ontzegging neemt het dagelijks bestuur een beslissing over ontzegging gedurende langere tijd. Zie artikel 5.8

Artikel XI

Indien een geschorst lid op grond van artikel 5 van de statuten beroep instelt op de algemene vergadering, is hij bevoegd de algemene vergadering waarin op het beroep beslist wordt tijdens de behandeling van het beroep bij te wonen en dan het woord te voeren. Hij heeft echter geen stemrecht.

Artikel XII

In de garageruimte bevinden zich hefbruggen, bestemd voor reparaties aan het motorvoertuig; overige werkzaamheden dienen in de daarvoor bestemde ruimte te geschieden.
De volgende werkzaamheden mogen niet in de garageruimte worden uitgevoerd:
a. lassen (tenzij men met tenminste twee personen werkzaam is onder toezicht van een  bestuurslid of garagemedewerker, en naar hun oordeel voldoende vakbekwaam is). Er een brandblusser op maximaal 2 m afstand van het voertuig bevind.
b. werken met open vuur
c. schoonblazen van remtrommels
d. verspuiten van verf met de compressor.

Artikel XIII

In principe mag men geen motorvoertuigen in de garage stallen. In uiterste noodzaak kan men echter het voertuig een nacht in de garageruimte laten staan, echter niet op de hefbrug.(accuklemmen loskoppelen)
In voorkomende gevallen dient men zich te wenden tot een bestuurslid of een garagemedewerker. De namen en telefoonnummers hiervan staan vermeld op een bord in de verenigingsruimte.

Artikel XIV
Met uitzondering van door de leden meegebracht gereedschap is alle gereedschap dat in de garageruimte aanwezig is eigendom van de vereniging; het mag door de leden alleen in de garageruimte gebruikt worden. Men is verantwoordelijk voor het gereedschap. Indien men het gereedschap defect dan wel niet volledig retour geeft zal men de huidige nieuwwaarde aan de vereniging verschuldigd zijn.

Artikel XV

De meest gangbare onderdelen zijn tegen korting in de garage verkrijgbaar of kunnen besteld worden. Tevens is olie en de garageruimte verkrijgbaar. Bij toetreding van de garageruimte dient men de lidmaatschapskaart in te leveren bij de garagemedewerker. Men dient ter alle tijden het lidmaatschapskaart te tonen aan de garage, commissie of bestuurslid op diens verzoek.

Artikel XVI

In de garageruimte bevinden zich vaten die uitsluitend voor antivries, remolie of andere vloeistoffen af te laten vloeien. Het is niet toegestaan deze te mixen of deze in de normale afvoer te deponeren.

Artikel XVII
Men dient maatregelen te treffen om onnodige vervuiling van de garageruimte zoveel mogelijk te voorkomen. Bij het verlaten van de garage ruimte dient men de plek waarop gewerkt is opgeruimd en schoongemaakt te hebben. Het achterlaten van accu’s of banden in en om de garageruimte is niet toegestaan. Overig afval en schroot dienst men gedeponeerd te hebben op de daartoe bestemde plaatsen.
Tenslotte dient men zich er van te overtuigen dat er geen gereedschap meer rondslingert, dat de verlichting is uitgeschakeld en dat de deur gesloten is.

Artikel XVIII

Bij beëindiging van het lidmaatschap dient de toegangspas te worden ingeleverd bij de penningmeester. Indien hieraan binnen één maand na het einde van het lidmaatschap niet wordt voldaan, wordt een boete verbeurd van € 50,=
•    Wat als ze dan alsnog melden dat hij verloren is?
Bij verlies van de toegangspas dient men hiervan onmiddellijk melding te maken bij een bestuurslid.

Artikel XIX
Behoudens bestuursleden en de door hen aangewezen personen bestaat slechts recht op toegang tot de garageruimte gedurende de navolgende dagen en tijden:
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 22.00 uur
zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur
Overigens is de garage gesloten op algemeen erkende feestdagen en op dagen welke het bestuur tot sluitingsdagen verklaart. Indien een lid door aanwezigheid op tijden en/of dagen dat de garage gesloten is de alarminstallatie activeert, en dit tot gevolg heeft dat het bestuur en/of een of meerdere andere personen/instanties worden gealarmeerd, zal het lid gehouden zijn het bestuur onverwijld € 125.00 onkostenvergoeding te betalen alsmede de door gealarmeerde instanties in rekening gebrachte kosten aan het bestuur te voldoen.

Artikel XX

Ieder lid ontvangt zo spoedig mogelijk na toetreding een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering, bijeen te Utrecht op 12-01-2007.